دی رفت...

چند سالی است دی روی قلبم سنگین است...

نمی دانم این دو حرف چرا اینقدر وزن دارند...

شاید چون دی را به قرائتی می توان دیروز گفت

و دیروز همیشه حسرت است و آه...

 

پ ن:

* البته همه روز های خدا خوب اند، بگذارید این حرف ها را به حساب شاعرانگی های نخراشیده!!!

**جلد کتاب "من او" رضا امیر خانی را شاید بی ربط به متن بدانید ولی ارتباطش با دلم و 30 دی و 365 روز پیش محفوظ...


/ 3 نظر / 9 بازدید