...

چو تخته پاره بر موج ...

.

.

.

من

/ 4 نظر / 8 بازدید
=)0

ستاره ها نهفته در اسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من هوای گریه با من

میم

آنکه بی باده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..کند جان مرا ... مست کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!

عییییییییییییییییییییید پیییییییشاپییشش مبااااااارررررررررررررررککککککککککککککک[گل]

میم

آی ام نو بادی هو آر یو ایف یو نو بادی وی آر تو