آیا روزه گرفتن بی کلاسی است...

هـوالـعـزیـز

آفرین به این شیوه ی نهی از منکر


با سلام
امیدوارم تاخیرم را در پاسخ گفتن به سوالتان به حساب بی توجهی نگذارید هر چند تعارف هایتان را خیلی درست نمی بینم


اینکه بعضی روزه گرفتن را بی کلاسی می دانند نمی گویم واقعیت ندارد ، چرا هست اما واقعیتی است که حقیقت ندارد...
تازه بدتر از روزه گرفتن به نظرم حجاب است که بعضی ها بی کلاسی می دانند...
خیلی وقت ها آدم ها چیز هایی می گویند که هر چند آن را سر زبان می گویند اما از ته دل قبول ندارند مثلا وقتی می گویند روزه گرفتن بی کلاسی است خودشان هم می دانند که حرفشان درست نیست چون آن ها هم می دانند روزه گرفتن آنها را به خدا نزدیک می کند اما حائلی مثل شیطان بین آنها و رسیدن به محبوب فطری شان قرار گرفته و به هزار دلیل و وسوسه نمی گذارد روزه بگیرند برای همین آنها را از روی حسادت نا خودآگاه به انکار حقیقت وا می دارد ؛ حسادت در این مورد حرف حقیر نیست و قرآن به آن اشاره می کند در آیاتی که ریشه ی انکار کفار را در حسادتی می داند که به ایمان مومنان می برند.
البته علت دیگری هم هست که به شیطان کمک می کند تا برای آن فرد توجیه تراشی کند و آن هم رفتار و منش بعضی از کسانی ست که روزه می گیرند یا حجاب دارند، یعنی اگر کسی با این خوبی ها بیاید دروغ بگوید یا مثلا تند خو باشد یا .... کافی ست تا شیطان آن بهانه را دست بگیرد  و آن خوبی (روزه یا حجاب) و همه زیبا شدگان به این خوبی را انسان های سطحی ، عقب مانده و یا به قول شما بی کلاسی جلوه دهد.
 پس بر همه روزه داران واجب است که خــیــــــلـــی خـــــوب باشند تا کار هایشان کاریکاتوری نشود مثلا روزه بگیرند اما دروغ هم بگویند که این وسیله دور کردن دیگران از خدا در دستان شیطان است و اینگونه روزه دار یا فرد با حجاب می شود همکار شیطان.

/ 13 نظر / 8 بازدید