دروغ بزرگ

راستش بعضی وقت ها سرت می خواهد بترکد ولی به فردا امیدواری... امیدواری که شاید رو سپید باشی...

و عاقلان همـــــه تو را نهی می کنند ولی تو به رو سپید شدن امیدواری...

وقتی با شمشیر دموکراسی گوش تو را می بُرند

ولی تو حداقل خوشحالی که وقتی به دوستانت روزهای قبل می گفتی دموکراسی صرفا یک دروغ بزرگ است برای فریفتن عوام و استفاده از چوب عوام برای خفه کردن حرف های دیگران...

حالا خودت می شوی تاویل آن... خوشحالی که شاید با این اتفاق حرفت به جانشان بنشیند... البته شاید...

نمی دانی از خدا بخواهی تو درست رصد کرده باشی و تو با حق باشی

و یا بخواهی او صالح و برحق باشد و تو اشتباه کرده باشی...

البته خوب کسی خدا شده است(!) او قادر مطلق است و قادر بر جمع هر دو غیری با هم...

با ادبیات یکی از دوستان می خواهم بگویم:

که دلم کمی حسین(ع) می خواهد

وقتی در مسیر کربلا مرتب به یاد یحیی(ع) می آمد

یحیی(ع) و صحرا نشینی اش

یحیی(ع) و سر بریده اش

یحیی(ع) و طشت طلا

سر یحیی(ع) در مقابل فتانه ای به شوق عیاشی...

/ 6 نظر / 7 بازدید