نجوای عاشورایی

به نام خداوند بخشنده مهربان

درود خدا بر تو ای اباعبدا... (ع)، درود خدا بر تو ای فرزند رسول ا... (ص) ، درود خدا بر تو ای فرزند امیرالمومنین (ع) و ای فرزند نیکوترین وصی انبیا ء ، درود خدا بر تو ای فرزند فاطمه (س) ، سرآمد بانوان دو جهان ، سلام بر تو ای ثارا... فرزند ثارا... ، ای کسی که خدایت برای تو خون خواهی می کند . ای  بیتای دوران .
سلام بر تو و بر ارواح پاکی که برای هدفت نثار گشتند سلام خدا تا نهایت بودن به همه ی شما زسوی من باد تا وقتی که من هستم و پس از من تا زمانی که روز و شب بر پاست .
ای اباعبدا... داغت چه سترگ است و مصیبتت چه بزرگ بر ما و تمام آنان که اهل اسلام گشتند و سترگ و بزرگ است داغت در آسمانها و بر تمام آسمانیان .
خدای لعنت کناد امتی که پایه گذار ظلم ستم بر شما اهل بیت بودند و خدای لعنت کناد امتی را که شما را از مقامتان دفع کردند و شما را از مرتبه ای که خداوند شما را در آن قرارداده بود پس زدند و خدای لعنت کناد امتی را که شما را بکشت و خدای لعنت کناد کور مردمانی که بر سبیل اطاعت از خلفای جور خویش راه پیمودند برای کشتن شما ، بیزارم از آن امم به سوی خدا و شما . بیزارم نه تنها از آنان بلکه از پیروان و تابعان و دوستان آنها .
ای اباعبدا... سازشم با سازشگر با شماست و جنگم با جنگجوی بر شما . تا  روز قیامت . و خدای لعنت کناد بوته ی بی بن زیاد را و بوته ی بی بن مروان را و خدای لعنت کناد تمام خارهای بوته ی بی بن امیه را و خدای لعنت کناد پسرک مرجانه را و خدای لعنت کناد عمر پسرک سعد را و خدای لعنت کناد شمر را و خدای لعنت کناد امتی که اسب هاشان را زین کردند و لجام بستند و بر سیه چهرهاشان نقاب افکندند برای جنگ با تو ؛ دو عزیز پدر و مادرم فدای تو ای عزیز .
آه ،چه بزرگ غمی دارم برای تو . از خدای که مقامت را گرامی داشت و مرا با تو ارزش افزود و کرام نمود می خواهم که خون خواهی تو را در رکاب امام پیروزم که از خاندان نبی ام محمد (که درود هماره ی خدا بر او و شجره ی طیبه اش باد ) روزیم گرداند .
خدای من بی آبرویم مرا نزد خویش به خاطر حسین (ع) آبرومند دنیا و آخرت گردان .
ای اباعبدا... تمام خواسته ام و کاشته ام این است که با ولایت تو به خداوندگار و پیام آورش و امیر مومنانش و فاطمه بانوی بانوانش و حسن و تو امام بندگانش تقرب جویم .در این مسیر همانقدر که به ولایت تو نیازمندم به برائت از کشندگان تو و اقامه کنندگان ستیز با تو و پایه گذارندگان ظلم و جور بر شما شجره ی طیبه نیز محتاجم ؛ و گریزانم و بیزارم  به سوی خدا و رسولش از پایه گذار این قبیل خلیفه شدنها که بر پایه ی بی پایه ی رواداشتن ظلم و جور بر شما و بر ره گیرانتان است . بیزارم به سوی خدا و شما شجره ی طیبه از آنها و راه سلامت و تقربم در درجه ی اول به خدا و بعد به شما از طریق دوستی شما  و دوستی دوستان شما و بیزاری دشمنانتان و اقامه کنندگان ستیز با شما و بیزاری از نشخوارگران راه آنها و پیروندگان کوردل آنها یافته ام .
سر سازشم با سازشگر با شماست و سر جنگ دارم با جنگجوی با شما و دوست دوستدارتانم و دشمن دشمندانتان و از خدای که مرا با شناخت شما و دوستانتان کرام نمود می خواهم که مرا به مرحله ی  فوق دوستی با شما و آن دشمنی با دشمنانتان روزی گرداند و در دنیا و عقبی با شما باشم و گام های راستی مرا در دنیا و عقبی پا بر جا گرداند و از خدایم خواهانم مرا به مقامی پسند شما نزد خویش رساند و خون خواهیتان را کنار امام ظاهر و مبیّن حق روزی ام گرداند و از خدا به حق شما و مقامی که نزد او دارید می خواهم که عطا کند به من منتهای دادنی به یک مصیبت زده را که واقعا در مصیبت شما غم زده ام که این مصیبت بزرگ و داغ سترگی است در اسلام و در همه ی آسمانها و زمین .
خدای مرا در این جایگاه از آنانی قرارده که درود و رحمت و آمرزشت به آنها می رسد . خدایا هماره چگونگی ام را مانند چگونگی نبی ام محمد (ص) و شجره ی طیبه ی او گردان زیویدنم را مانند زیستن محمد (ص) و شجره ی طیبه اش کن و میرم را مانند مرگ آنها گردان که به حقیقت میر من آنانند .
خدایا این همان روزیست که به خوشی و میمنت شمرده شد توسط  پسرکان امیه و بوته ی بی بن جگر خواران و لعنت شدگان زاییده ی لعنت شدگان ، در زبان تو و پیغام آورت  (که درود هماره ی تو بر او و شجره ی طیبه اش باد) در تمام زندگی هر جا که بودند و هر جا که ایستادند.
خدای لعنتشان کناد ابوسفیان و پسرکش معاویه و یزید پسرک معاویه لعنتی از سوی شما خداوندگار جهان به مدت ابدیت تاریخ .
خدایا این همان روزیست که بوته ی بی بن زیاد و مروان به خاطر کشتن حسین ( که درود هماره ی خدا بر او باد ) شاد شدند . خدایا دو چندان بیافزای لعنتت را و عذابت را بر آنان .
خدایا نزدیکیت را در این روز می جویم چه در این برهه و توقفگاه تاریخ و چه در تمام زندگی و چه پیکی مرا نزدیکترت گرداند مگر گریز و بیزای از آنان و نفرین آنان و دوستی پیغامبرت و شجره ی طیبه ی او که درود هماره ات بر ایشان بادا .
[ به تکرار صدباره می گویم تا چهره ی دشمنانم را در هماره ی تاریخ شناسم چهره هایی که گاه گاه رنگ خاصی گیرند اما همانند که بودند :]
خدای لعنت کناد نخست ظالم در حق نبی ستوده ی مان محمد (ص) و شجره ی طیبه اش را ؛ و آخرین پی رونده ی کور دل او بر این سبیل بطالت و ضلالت . خدای لعنت کناد مردمی که با حسین (ع) ستیز کردند و آنان که در هر جایی و هر لباسی ره گیری آنان کردند و همکاریشان کردند و پیگیریشان کردند برای قتل حسین (ع) . خدای همگانشان را لعنت کناد .
[ این بار هم صد بار می گویم  اما صد باری متفاوت از نهان قلب و منتهای احساس : ]
درود بر شما ای اباعبدا... [ای فرزند خلف آدم] و بر روحهای بزرگی که در آستانت به فنایی برای بقا رسیدند . سلام خدای اکبر بر تو بنده ی کبیر خدا از جانب من بنده ی احقر خدا باد همیشه و همیشه تا من هستم و بعد از من تا روز و شب در گردش است  و خدای قرار ندهاد این دیدار را آخرین دیدار من و شما .
درود و صد درود بر حسین (ع) و بر علی فرزند رشید حسین (ع) و بر تمام فرزندان حسین (ع) و بر تمام یاران بیتای حسین (ع ) .
[ یک بار می گویم تا تاریخ ظالمان و قاتلان و غاصبان را بشناسد :]
خدای من مخصوص گردان لعن من را بر اولین ظالم که او بنیان گذار ضلالت بود و شروع کن لعن را  بر اولی و سپس دومی و سومی و چهارمی خدای لعنت کن یزید پنجمین ظالم را . و لعنت کن عبید پسرک زیاد و پسرک مرجانه و عمر پسرک سعد و شمر را و بوته ی  بی بن ابی سفیان و بوته ی بی بن زیاد و بوته ی بی بن مروان تا قیام قیامت .
[ سر بر خاک می نهم تا به سلوک سجاد (ع) و منش زینب (س) سخن گویم :]
خدایا برای توست ستایش ، ستایشی به شیوه ی سپاس گزاران ، در این مصیبت بزرگ شکرایزد در این داغ سترگ دلم .
خدایا وساطت و شفاعت حسین (ع) را در روز ورودم روزیم کن و در دنیا هم پای راستی من را نزد خویش با حسین (ع) و یاران قوی دل او محکم بر جا دار .
یارانی که جانهاشان را بخشیدند برای حسین که درود هماره ی خدا بر او باد .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید