لطفا سکوت را رعایت نکنید!!!

باید که سکوت را رعایت بکنیم
یعنی عملی شبه حماقت بکنیم
وقتی که سر حقیقتی را کَندند
ما هم کَمَکی بذل ندامت بکنیم!

تقدیم(!) به آن هایی که سکوت بی موقع را گناه نابخشودنی نشمردند و در رویای این هستند که سال دیگر به ساختمان پاستور که چه عرض کنم به کاخ نیاوران برسند!

/ 5 نظر / 11 بازدید