حرف هایی برای نگفتن...

یکی بود و یکی نبود
در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود
و "کلمه" بی زبانی که بخواندش و بی "اندیشه" ای که بداندش، چگونه می توان بود؟
و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود.
و با نبودن چگونه می توان بود
و خدا بود و با او عدم، و عدم گوش نداشت
حرف هایی هست برای گفتن
که اگر گوشی نبود نمی گوییم و حرف هایی هست برای نگفتن
حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند...


معلم شهید دکتر علی شریعتی
هبوط در کویر

/ 17 نظر / 7 بازدید