سلام بر محرم...


صدای پتک های صفحه کلید برایم سنگین است نه می توانم بنویسم و نه...
 چگونه این زبان پر از لکنت از کلامی چنان بلند واژه خواری کند...
یک عمر بر خوان شما لقمه خورده ایم و اکنون ادعای خان بودن داریم... و ما چقدر کم ایم...
 از این همه خوار شدن نجاتمان ده...


محرم فصل عبادت است درست مثل نماز...
پس مانند نماز...

                  با تو خداحافظی نمی کنم
                                             بلکه سلامت می دهم
                                                              و سلام قول من رب الرحیم

/ 6 نظر / 9 بازدید