برای اولین سالگرد گواه شدنش...

اینـجــا به زمیـــن شبیـه آن گلـشـن ها ست
دانــش به بـشر، به از همه جـوشن ها ست
این کشور عشق پُر ز جوش است و خروش
اینـجـــا پُــر ِ  از احـمـــدی ِ روشــــن ها ستنه مثل سال های دهه پنجاه و شصت مردانگی ِ با دلیری گواه شدن را داریم و نه مثل این سال ها علم ِ با دانش گواه شدن را...
برای ما مثل اینکه این راه همیشه بسته است...

و از این مُهر بهتر آیا می شود بر شناسنامه ایی بخورد...

و این است که شهید هیچ وقت شناسنامه اش باطل نمی شود!/ 4 نظر / 9 بازدید