اگر...

اگر پنج شنبه ها می آیند و جمعه ها می روند...

بگذاریدش به حساب چرخش ماه و خورشید به دور وجودتان،

اگر شما منتظرید و ما نمی آییم...

بگذاریدش به حساب بدقولی هایمان،

اگر برایتان کم می نویسیم و برای دیگران زیاد...

بگذاریدش به حساب خجالتی بودنمان...

چکارش کنیم به شما که می رسد زبان مکث می کند و قلم سکوت...

"نمی دانم چه می خواهم بگویم

زبانم در دهان باز بسته ست"

/ 12 نظر / 7 بازدید