زمستان ِ بهـــار

دیروز  ِ تهــران

 

عکس و عنوان به سلیقه ی مادرم وقتی آن قدر هنر می شناسد که مرا از ماشین ِ بخاری روشن پیاده کند تا این زمستان را که بر بهار نشسته تصویر کنم

 

بعد نوشت:

راستش مادرم خیلی سعی می کند روزهای سپری شده ی جوانی اش را وقتی سپیدی آن از زیر روسری اش بیرون می آید پنهان کند تا من متوجه نشوم چه بهایی برای من پرداخته است...

/ 16 نظر / 8 بازدید