/ 4 نظر / 15 بازدید
میم

امثال ما در میدان مبارزه هم باطل اند و این بار نه درکی در کار است نه درکی ما باطلیم ما یعنی من باطل یعنی ناحق حق یعنی الله الله یعنی خدا خدا یعنی خود آ خود یعنی من من یعنی میم میم یعنی بطلان

نفس

یا مهدی.... تصویر زیبایی بود...کانون مهدویت سنا کجاست؟

میم

میم یعنی سر و ته یک کرباس که اول و آخرش یکی است و میم یعنی سرگردانی یک سر و یک دمب میم یعنی ندارد میم میم است میم معنی ندارد میم میم است . من اگر انسان لفی خسرم هنوز بنده ی سوگند والعصرم هنوز...

میم

هنوز روز عاشوراست