.::گذشته سرخ ، آینده سبز::.

و‌‌ آفتابگردان را نمادمان گذاشتیم نه از برای آن که گل است که گل بودن در حیات مهم نیست بلکه مهم این است که او آفتـــاب گــــردان است و همیشه پی آفتاب می گردد و رو بدان سوی می گرداند حتی اگر در زمینی بزیود که ابر های غیبت نور افشانی مستقیم خورشید را پرده بیافکنند او به سمت آفتاب حقیقی می گردد و دل به او و روی به سوی او می دهد...

شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
شهریور 83
1 پست
شعر
48 پست
مقالات
23 پست
قرآن
1 پست
فرهاد
1 پست
غزه
1 پست
انتظار
5 پست
دل_خون
1 پست
برف
1 پست
تصویر
1 پست
شهید
1 پست
اهدا_عضو
1 پست
میانمار
1 پست
گوته
1 پست
نوروز
2 پست
9_دی
2 پست
رباعی
1 پست
شهدا
1 پست
8_شوال
1 پست
بی_کلاس
1 پست
مسجد
1 پست
نقد_دولت
1 پست
ادبی
1 پست
روستا
1 پست
شهر
1 پست
جنبش_سبز
2 پست
غنا
1 پست
داستان
1 پست
background
12 پست
ماهواره
1 پست
رسانه
1 پست
جنگ_نرم
1 پست
گرافیک
2 پست
فتنه_88
1 پست
وهابیون
1 پست
23_محرم
1 پست
قطعه_26
1 پست
عاشورا
1 پست
حج
1 پست
فتو_فکر
1 پست
رهبر
1 پست
سفر_قم
1 پست
فقر
1 پست
مهدویت
1 پست
خدا
1 پست
god
1 پست
روشنفکر
1 پست
psd
1 پست
انتخابات
1 پست